Czy można zmusić alkoholika do leczenia?

Czy można zmusić alkoholika do leczenia?

Uzależnienie od alkoholu krzywdzi nie tylko alkoholika. Cierpią też jego bliscy oraz całe społeczeństwo. Niestety alkoholik bardzo często nie chce się leczyć. Choroba sprawia, że uzależniony wypiera istnienie problemu. Rodzina często zastanawia się więc, czy możliwe jest wysłanie alkoholika na leczenie bez jego zgody. Taka możliwość istnieje, ale jest to dość złożony temat.

Przymusowe leczenie osób uzależnionych jest regulowane Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Żeby wysłać alkoholika na leczenie przymusowe trzeba potwierdzić celowość takiego działania. Zajmują się tym biegli sądowi. Na odwyk można skierować osobę, która powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizuje małoletnich, systematycznie zakłóca spokój lub porządek rodzinny albo uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Czas trwania przymusowego leczenia jest ustalany indywidualnie. Terapia nie może jednak trwać dłużej niż dwa lata. 

Ośrodek leczenia uzależnień w Krakowie

Leczenie odwykowe może odbywać się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Obydwie te formy oferuje ośrodek leczenia uzależnień w Krakowie. Orzeka o tym sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uzależnionej. Konieczność wszczęcia postępowania może zgłosić każda osoba z otoczenia chorego. Trzeba jednak przedstawić dokumentację, która udowodni, że problem rzeczywiście istnieje i wpływa na życie rodziny. Mogą to być zeznania świadków, notatki policyjne, akta spraw karnych, notatki z izby wytrzeźwień, opinia psychologa itp. Następnie sprawia trafia do prokuratora lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niestety trzeba wziąć pod uwagę, że skuteczność przymusowego leczenia jest dość niska. Osoba uzależniona nie ma motywacji do zmiany. Często pojawia się bunt, alkoholik planuje wrócić do picia, gdy tylko będzie to możliwe. Ośrodek leczenia uzależnień w Krakowie oferuje oczywiście możliwość ponownego rozpoczęcia terapii. Trzeba jednak pamiętać, że przed kolejnym przymusowym leczeniem muszą upłynąć trzy miesiące od zakończenia poprzedniego odwyku. Biorąc pod uwagę niską skuteczność takiego działania, zawsze w pierwszej kolejności warto rozmawiać z uzależnionym. Wskazywanie problemów rodzinnych i zdrowotnych będących skutkami alkoholizmu czy wypunktowanie objawów alkoholizmu mogą pomóc w uświadomieniu powagi problemu. Osoba uzależniona nie myśli jednak racjonalnie, dlatego taka rozmowa często okazuje się nieskuteczna.

Odbieranie dorosłej osobie prawa do decydowania o własnym życiu jest ostatecznością. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że alkoholizm to ciężka choroba, która ma konsekwencje nie tylko dla ciała, ale też psychiki. W niektórych sytuacjach przymusowe leczenie jest więc koniecznością.